Mevlânâ Müzesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma – Eray ALTUN – Kevser ÇINAR

Mevlânâ Müzesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma – Eray ALTUN – Kevser ÇINAR

Mevlânâ Müzesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma – Eray ALTUN – Kevser ÇINAR 150 150 Hz. Mevlâna Dergâhı

İnanç Turizmi Kapsamında Mevlânâ Müzesi’ni Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma

Eray ALTUN – Kevser ÇINAR

 ÖZET

Bireylerin ekonomik kaygı gütmeksizin dini amaçlarla seyahat etme istekleri tarihin her döneminde önemli bir motivasyon unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin önemli inanç turizm merkezlerinden biri olan Mevlânâ Müzesi’ne gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin seyahat motivasyonları ve deneyimlerini belirleyerek, demografik açıdan bir benzerlik ya da farklılık olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Alanyazın taramasını takiben araştırmanın birincil verileri, Mevlânâ Müzesi’ni ziyaret eden 12 yerli ve 12 yabancı turist ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği yöntemiyle toplanmıştır. Araştırmada, elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş, ilgili alanyazın ışığında değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre inançları doğrultusunda turistik bir mekânı ziyaret eden, belirli bir dine mensup yerli ve yabancı turistlerin diğer ziyaretçilerin sahip oldukları manevi nedenlerin aksine inançlarıyla ilişkili olarak seyahatlerini gerçekleştirmeye daha eğilimli olduğu belirlenmiştir. Yerli ziyaretçiler genellikle manevi duygular doğrultusunda motive olurken, yabancı ziyaretçiler uluslararası tanınırlığın da katkısıyla merak ve öğrenme isteğiyle bu kutsal mekânı ziyaret etmektedirler. Çalışma sonucunda alternatif turizm çeşitleri içerisinde küresel ölçekte en fazla turist potansiyeline sahip inanç turizminde yerli ve yabancı ziyaretçi beklentileri ve seyahat motivasyonları göz önünde bulundurularak çağın değişen şartlarına uygun hizmetlerin sunulmasının önemi vurgulanmıştır. Yerel yönetimlerin ilgili paydaşlarla işbirliğine giderek, Mevlânâ’yı, Mevlânâ Müzesi’ni ve Mevleviliği anlatan manevi unsurların ön plana çıkarıldığı kültür projelerine yer vermeleri farklı dini inançlara sahip kitlelere ulaşılabilmek adına oldukça önemlidir.

Mevlana Muzesini Ziyaret Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonlari Uzerine Bir Arastirma Eray Altun Kevser Cinar