Şadırvan

Şadırvan

Şadırvan 1024 768 Hz. Mevlâna Dergâhı

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından H.923-M.1517 yılında yaptırılmıştır. Şadırvan 1595 yılında Padişah III. Mehmed ve 1868 yılında Padişah Abdülaziz devrinde iki defa tamir görmüştür. Şadirvanın 20 dilimli orta göbeği, Mevlânâ’nın torunu Ulu Arif Çelebi’ye hediye olarak Kütahya’dan gönderilmiştir.

16 dilimli şadırvanın her bir diliminde bulunan “çeşme ayna taşları”nda, 16 adet musluk yer almaktadır.

Şadırvanın 1931 yılında kaldırılan üst örtüsü, rahmetli, mimar ve sanat tarihçisi Prof. Dr. Yılmaz Önge’nin çizdiği proje doğrultusunda, “Konya ve Müthalatı Eski Eserleri Sevenler Derneği” tarafından 1990 yılında aslına uygun olarak yeniden yaptırılmıştır.

Onarımdan sonra, şadırvanın üst örtüsü kaldırılmadan önce kubbesinde bulunan son devir Osmanlı alemi ile, iç kubbesinde süsleme amacı ile asılı olan Kütahya İşi Çini Topu, Müze Deposundan çıkarılarak onarılmış ve yeniden yerlerine takılmıştır.

Şadırvan kitabelerinin okunuşu
Sultan Selim bin Bâyezîd oldır reh-i dînde sa’id
Şâdrevân icra idüb Dergâh-ı Mulla’da revân

Nazırdır evkâfına Dâr’us-sa’âde ağâsı
Tecdîd içün irsâl idüb bevvâb-t Süleymânı hemân

Devrinde şâh-ı kişverin sa’yiyle itmâma irüb
İlhâmla târihini didim anâ havz-ı cinân

Şehin-şâh-ı cihan kutb-ı zemân ‘Abdülazîz Hânı
Sene 1004

Serîr-i şevketinde haşredek dâim ide Allah
Bu şâdrevânı ihya kıldı nev-tarz-üzre bî-mânend Cenâb-ı Pir’e tazîmen o Sultân-ı felek dergâh

Düşürdü hîyn-i itmamında Gâlib bir güzel târih
Bu şâdrevâna zemzem eyledi icra Şeh-i cemcâh
1285