Huzur-i Pir

Huzur-i Pir

Huzur-i Pir 1024 683 Hz. Mevlâna Dergâhı

Gümüş kapıdan bizim kısaca “Huzur” dediğimiz, 28.10X13.70 m ebatlarındaki dikdörtgen şeklindeki yaklaşık 350 m2’lik bir mekâna girilir.

Bu mekânda başta külliyenin ilk yapısı olan Kubbe-i Hadrâ, Mevlânâ’nın, aile efradının ve mevlevî büyüklerininde mezarlarının bulunduğu Kıbâbü’l-Aktâb ue Post Kubbesi’nin de içinde bulunduğu Dâhil-i Uşşak bölümü ile, ikili ve dörtlü Horasan Erleri’nin mezarları yer almaktadır Tabi bu büyük mekân, mimarî özellikleri bir yana, levhalarla, örtülerle, kandillerle, hatlarla süslenmiş durumdadır.
Huzûr-ı Pir Bölümü 6 parça

1. Dahil-i Uşşak

2. 2’li Horasan Erleri

3. 4’lü Horasan Erleri

4. Kibâbü’l Aktâb’ın batı bölümü (1)

5. Kibâbü’l Aktâb’ın doğu bölümü (2)

6. Kubbe-i Hadrâ