TAŞ ESERLER

TAŞ ESERLER

TAŞ ESERLER 800 574 Hz. Mevlâna Dergâhı

1. Askı Zincir

Mermer. Env.No. 550. Yük. 172 cm. Osmanlı. 17 yy.

Beyaz renkli mermerden yapılmış olan zincirin Konya Kalesi’nin kapılarının birisinde asılı olduğunu gösteren gravürler bulunmaktadır. Yekpare mermerden 5 halkalı zincire geçmeli olarak yapılmış olan kû’revi gövdesi ajur tekniğinde 5 köşeli yıldız motifleriyle bezenmiştir. Gövdenin iç kısmında spiral kıvrımlı bir küre daha yer almaktadır.

  1. Askı Zincir

Mermer. Env. No. 551. Yük. 195 cm. Osmanlı. 16. yy.

550 envanter numaralı mermer kandile benzemekle birlikte daha ince mermerden yapılmıştır. Birbirine geçmeli parçalardan oluşan zincire bağlanmış olan kürevi gövdesi ajur tekniğinde 6 köşeli yıldız ve 5 genlerden oluşan geometrik süslemelere sahiptir. Gövdenin alt kısmında lotus çiçekli damla motifi yer almaktadır.

  1. Mezar Taşı

Mermer. Env. No. 923. Beylikler. 1360.

Eflaki Dede’nin Türbesi, Mevlâna Müzesi’nin arka bahçesinde bulunmaktadır. Bu türbe bir süre Kadınhanlı Topbaş Dede’nin evi olarak kullanılmıştır. Burada bulunan mezar taşı Feridun Nafiz Uzluk tarafından 20 Nisan 1929 yılında müzeye getirilmiştir. Mermerden yapılmış olan mezar taşının ön yüzünde 6 satır halinde Celi sülüs hatla yazılmış olan kitabesinde:

“İntikâle min dâri’l-fenâi ilâ dâri’l-bekaî
Es-satru’l-kebîru ve’l-habru’l-habiyru feridu dehrinî
Vahidu asrihi el-merhum el-mağfur şeyh Eflakî
El ‘arifi tegammedehu’l-lahu bi gufrânihi yevme’l-isneynî
Ahire Recep min seneti ihdâ ve sittine ve seb’a”

yazısı yer almaktadır.

Mezar taşının arka yüzünde bir kandil ile iki yanında şamdan motifi bulunmaktadır.

4- Mezar Taşı

Mermer. Yük. 162 cm. Osmanlı.1864.

Mermerden yapılmış olan mezar taşı pehlelidir. Baş taşında destarlı Mevlevi Sikkesi bulan mezar taşı Muhammed Fehmi Dede’ye aittir. Ayak taşında güneş ve servi etrafına dolanmış asma yaprakları motifi yer almaktadır.

  1. Mezar Taşı

Yük.148 cm. Osmanlı.1874.

Pehleli olan mezar taşının baş taşında destarsız Mevlevi sikkesi bulunmaktadır. Ayak taşı saksıdan çıkan çiçek motifleriyle süslenmiştir. Celi taliyk hatla yazılmış kitabesinde şunlar yazılıdır:

“Hu
Türbe-i mukaddese-i Hazreti Mevlâna
Kuddise sirruhu-l esnâ türbedarlığı
Hidmeti celilesiyle haiz
Şerefti mesaadet eden dedegan-ı
Zevi’l ihtiramdan el-merhum
El- Mevlevi Güzelhisarı Osman
Dede gafere-llahu lehu ve nevvere
Kabrehu ruhiçün
El Fatiha sene 1291 fi Ramazan”

  1. Mezar Taşı.

Mermer. Yük. 159 cm. Osmanlı. 1864.

Şerife Hatice Hanım’ın Mezar Taşı – Mezar Taşı. Mermer. Yük. 146 cm.

Osmanlı. 1861. Kadın Efendi’nin mezar taşı. Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Said Hemdem Çelebi’nin annesi Şerife Hatice Hanımın mezar taşıdır. Baş taşı alev dilimi yapraklarla taçlandırılmış olup ortasında vazo üzerinde gül motiflerinden oluşan gülce motifi yer almaktadır. Hanım mezar taşlarına sikke yapılmadığı için bu mezar taşında Mevlevi Sikkesi kolye biçiminde arma olarak kitabenin üzerine yerleştirilmiştir.

Sait Hemdem Çelebi’nin hanımı Kadın Efendi’nin mezar taşıdır. Baş taşının alınlığının ortasında ve kenarlarınra gül motifleri bulunmaktadır.

Gül Tasavvufta Hz. Peygamberin sembolüdür.

  1. Kitabe

Mermer. Env. No. 1160. Osmanlı. 1789.

Yusuf Ağa Medresesi’nin Kitabesi.

Konya’da yıkılmış olan tarihi eserlerin kitabelerin bir kısmı müzede koruma altına alınmıştır. Mermer kitabe üzerinde iki satır Celî sülüs hatla “Sahibül hayrat vel hasanat Yusuf Ağa kethüdai Hazret valde Sultan fi sene 1212” yazısı yer almaktadır.

8.Tuğra

Mermer. Env. No. 983. Osmanlı. 19. yy.

Mevlana Dergâhı’na Osmanlı Padişahları tarafından büyük ilaveler ve onarımlar yaptırılmıştır. II. Mahmud’a ait olan bu kitabe türbe giriş kapısı üzerinde yer almakta iken 1928 yılında yerinden kaldırılarak müze deposuna konmuştur.

9- Tuğra

Mermer. Env. No. 982. Osmanlı. 19. yy.

Osmanlı Padişahı II. Mahmud’a ait olan tuğra, türbenin giriş kapısı üzerinde yer alan diğer tuğra ile birlikte yerinden kaldırılarak depoya konmuştur. İri yaprak motifleriyle taçlandırılmış olan kitabe kırmızı boyalıdır. Tuğra oyularak yapılmıştır.

10.Hamail

Akik Taşı. Env. No. 1485. 4 x 3.4 cm. Osmanlı.

Altın çerçeve içine alınmış akik taşının kenarını Ayet-el-kürsî ve kelime-i tevhid yazılı bordür çevrelemektedir. Bordürün çevrelediği alanda Arapça Allah’ın 99 ismi yer almaktadır.

  1. Akik Yüzük Taşı

Env. No. 1156. 1.7 x 1.3 cm. Osmanlı.

Oval biçimli yüzük taşı kahverengi akik taşından yapılmıştır. Taşın arkasında bulunan “şemse” motifi ile kenarında iki satır halinde kazıma tekniğinde yazılmış Ayet-el-kürsî yazısı vardır.

12.Oval Biçimli Taş

Boy. 160 cm. Yük. 60 cm. 1973.

Alman sanatçı Wolfgang Laib tarafından yapılmıştır. 1973 yılında Müze Müdürü Vahit Mescioğlu’na başvurarak Mevlâna Müzesi’ne mermer bir heykel yapmak istediğini bildiren sanatçıya Konya’dan mermer temin edilmiştir. İki aylık bir çalışma sonucunda yumurta biçimindeki bu mermer heykeli yapmıştır. Müzenin dışında bir yere konan heykel zaman içerisinde ziyaretçiler tarafından gökten düştüğü ve hastalıklara iyi geldiği söylentisine yol açtığından 1983 yılında müze bahçesi içerisine kaldırılmıştır.